REGULAMIN SERWISU MOBILNERAPORTY.PL

z 18-11-2015
 • I. Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu e-usługi;
 • 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która generuje Raporty w ramach Serwisu e-usługi;
 • 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu e-usługi mobilneraporty.pl
 • 5. Serwis e-usługi (Serwis) – serwis internetowy wraz z aplikacją mobilną dostępny pod mobilneraporty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, a Użytkownik generować Raporty;
 • 6. Raport – to produkt cyfrowy zawierający zbiór wiedzy opracowany przez mobilneraporty.pl lub przez Klienta za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie. Raporty generowane są przez Użytkownika, który otrzymuje do nich dostęp po zakupieniu przez Klienta Abonamentu.
 • 7. Abonament – okres aktywowania Raportów dla pojedynczego Użytkownika, który udostępniany jest Użytkownikowi przez Klienta.
 • 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Abonamentu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy mobilneraporty sp. z o.o. ul. Opalenicka 66/4 60-363 Poznań a Klientem, zawierana z wykorzystaniem i rejestracją w Serwisie internetowym;
 • 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827);
 • 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Abonamentów.
 • II. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod mobilneraporty.pl
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3. Serwis internetowy e-usługi i aplikacja mobilna, działający pod mobilneraporty.pl oraz nazwą Mobilneraporty prowadzony jest przez mobilneraporty sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , pod numerem 0000418605
 • Spółka mobilneraporty posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, opłacony w całości.
 • Dane adresowe/kontaktowe:
 • Siedziba: ul. Opalenicka 66/4 60-363 Poznań,
 • Biuro/Kontakt/Dział Reklamacji: ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań
 • NIP: 7792405301
 • Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres mobilneraporty@mobilneraporty.pl
 • 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • a. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu internetowego e-usługi;
 • b. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu e-usługi;
 • c. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu e-usługi.
 • 2.5. Korzystanie z Serwisu e-usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient lub Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • a. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
 • b. Google Chrome w wersji aktualizowanej z włączoną obsługą JavaScript lub
 • c. innej równoważnej przeglądarki internetowej
 • d. Minimalna rozdzielczość ekranu [1024]x[768] pikseli.
 • e. Telefonu komórkowego wyposażonego w system operacyjny Android wersja min 4.0, IOS wersja minimum 4, Windows Phone wersja minimum 8.1
 • 2.6. W celu korzystania z Serwisu e-usługi Klient lub Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mobilneraporty zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu e-usługi do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
 • 2.8. Klienci i Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mobilneraporty.pl oraz aplikacji mobilnej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 2.9. Informacje o rodzaju Abonamentów podane na stronach internetowych Serwisu e-usługi, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • III. Zasady korzystania z Serwisu e-usługi

 • 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu e-usługi przez Klienta jest rejestracja w jego ramach.
 • 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
 • 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • 3.4. Użytkownika, który będzie korzystać z funkcjonalności Serwisu e-usługi związanej z generowaniem Raportów rejestruje w Serwisie Klient.
 • 3.5. Mobilneraporty może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu e-usługi, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu e-usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • a. Podał w trakcie rejestracji w Serwisie e-usługi dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • b. Dopuścił się za pośrednictwem Serwisu e-usługi naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,
 • c. Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Mobilneraporty za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Mobilneraporty.
 • 3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu e-usługi, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Mobilneraporty.
 • 3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b. Korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • d. Korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Mobilneraporty,
 • e. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • f. Korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową mobilneraporty.pl, dokonać wyboru Abonamentu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • 4.2. Wybór zamawianego Abonamentu przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie go do zamówienia.
 • 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Abonamentu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • a. Dane zamawiającego,
 • b. Przedmiotu zamówienia – wybrany rodzaj Abonamentu,
 • c. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Abonamentów.
 • 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mobilneraporty Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zakup punktów na platformie Mobilneraporty”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • 4.8. Klient opłaca zamówienie za pomocą serwisu Przelewy24.
 • 4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Mobilneraporty potwierdzenia płatności z serwisu Przelewy24.
 • 4.10. Klient otrzymuje wiadomość e-mail o opłaceniu zamówienia i przydzieleniu odpowiedniej liczby abonamentów zgodnie z zamówieniem, o którym mowa powyżej.
 • 4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • V. Przydzielenie Abonamentu – dostawa

 • 5.1. Przydzielenie Abonamentów do Klienta odbywa się automatycznie po uzyskaniu potwierdzenia zapłaty. Liczbę przydzielonych Abonamentów Klient może sprawdzić za pomocą narzędzi Serwisu. Klient przydziela Użytkownikom poszczególne Abonamenty.
 • 5.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu Mobilneraporty oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 • 5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Abonamentu następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Przydzielenia Abonamentu specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 • VI. Ceny i metody płatności

 • 6.1. Ceny rodzajów Abonamentów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w odpowiedniej wysokości oraz wszelkie inne składniki.
 • 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • a. Płatnością w systemie Przelewy24.pl,
 • b. Zapłatą kartą płatniczą VISA, MasterCard.
 • VII. Prawo odstąpienia od umowy zakupu Abonamentu

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia przydzielenia Abonamentu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mobilneraporty sp. z o.o. ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań, fax: 61 8269391, e-mail: mobilneraporty@mobilneraporty.pl.
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronach Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy
 • Zwrotowi podlegają zamówienia obejmujące całe zakupione pakiety Abonamentów.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 8.1. Mobilneraporty jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 • 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mobilneraporty@mobilneraporty.pl. Mobilneraporty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Partnera, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 9.1. Mobilneraporty podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
 • 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mobilneraporty o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego e-usługi.
 • 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań, mailowo pod adres mobilneraporty@mobilneraporty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 • 9.5. Mobilneraporty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • X. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mobilneraporty a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mobilneraporty a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Mobilneraporty.
 • 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Zespół MobilneRaporty.pl