Raporty biznesowe i finansowe


W dzisiejszych czasach informacja jest wszystkim i ma niebagatelny wpływ na konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw. Szczególnie duże znaczenie mają raporty biznesowe i finansowe, gdyż dostarczają one informacji na temat sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa.

 

Raporty finansowe sporządza się najczęściej na koniec roku obrachunkowego, jednakże każda spółka notowana na giełdzie publikuje swoje wyniki finansowe dokładnie 4 razy w roku (po każdym kwartale). Zawierają one szereg danych o przepływach środków pieniężnych i finansowych wynikach działalności firmy, choć zakres ujawnionych informacji może być większy. Naturalnie niesie to ze sobą pewne ryzyko, gdyż pewne spółki mogą korzystać z informacji ujawnianych przez konkurentów, jednocześnie dalej ukrywając podobne informacje na swój temat. Czasami klasyczne raporty finansowe uzupełnia się o różnego rodzaju informacje niefinansowe – w takim przypadku mówi się o raportach biznesowych i raportach handlowych.

 


Czemu cykliczne raporty finansowe i biznesowe są tak ważne?

 

Raport finansowy nie jest wystarczającą podstawą analizy, gdyż zawiera wyłącznie część informacji niezbędnych do dokonania całościowej oceny przedsiębiorstwa, ale mimo to stanowi cenne narzędzie w walce o względy inwestorów, gdyż pozwala w pewnym stopniu ocenić obecną kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz jej strategię na pomnażanie zysków w przyszłości. Wysokiej jakości raport biznesowy pozwala upewnić się w tym, że właściciele danego przedsiębiorstwa są świadomi różnych zagrożeń oraz ryzyka związanego z prowadzoną przez nich działalnością. Dobrze skonstruowany raport biznesowy jest zatem niezwykle użyteczny, gdyż stanowi podstawę do oceny danej firmy, pomaga zrozumieć charakter jej działalności, priorytety działania oraz rysujące się przed nią perspektywy na przyszłość.

 

Cechy dobrego raportu finansowego

 

Choć w teorii dane te są dostępne dla wszystkich i powinny być udostępnione w łatwej do zrozumienia formie, to w praktyce taki raport finansowy potrafi liczyć sobie nawet kilkadziesiąt stron. Czytelności nie poprawia również fakt, że niemal każde przedsiębiorstwo inaczej  prezentuje informacje w tego typu dokumentach, a poza tym umieszcza ich tam po prostu za dużo. Tymczasem raporty finansowe i biznesowe powinny posiadać możliwie jak najbardziej zrozumiałą formę oraz spełniać cechy jakościowe o charakterze fundamentalnym, czyli prezentować wyłącznie te dane, które są istotne oraz wiernie przedstawione, a więc kompletne, neutralne oraz wolne od błędów.

 

Do kluczowych danych w raportach biznesowych należą:

·       informacje o radzie nadzorczej, zarządzie, wynagrodzeniach w spółce, głównych akcjonariuszach oraz transakcjach i powiązaniach między tymi grupami,

·       cele ogólne oraz strategie,

·       plany zarządu,

·       szanse i zagrożenia (różne rodzaje ryzyka),

·       przyczyny zmian w danych finansowych oraz identyfikacja kluczowych trendów zaobserwowanych na podstawie danych historycznych,

·       porównanie obecnych wyników działalności do planów, szans i zagrożeń opublikowanych w poprzednich okresach.

 

Narzędzie pracy 

Systemy raportowania czyli raporty finansowe i biznesowe stanowią ważne narzędzie w dążeniu do uzyskania przewagi konkurencyjnej, gdyż zawarte w nich informacje pozwalają inwestorom uzyskać obraz przedsiębiorstwa, a tym samym potrafią wpływać na podejmowane przez nich decyzje. Z tego powodu warto zadbać o to, żeby umieszczone w tego typu raportach dane były rzeczowe, istotne, porównywalne, weryfikowalne, terminowe i zrozumiałe.